eTerminal- terminál v mobilu eTerminal- terminál v mobilu

eTerminal- terminál v mobilu

satisfied customer of MONETA Money Bank satisfied customer of MONETA Money Bank

Klientská zóna

the woman pays cashless in the store the woman pays cashless in the store

Nabídka terminálu nebo platební brány zdarma

efficient non-cash transaction efficient non-cash transaction

Platební terminály

quick and easy online payments quick and easy online payments

Platební brána

  bg-elements-2
  pytania-icon-1

  Obecné dotazy

  Pokud se na displeji terminálu zobrazí “Volejte MMB platební Služby” kotaktujte Centrum obsluhy akceptanta. Tato zpráva znamená, že transakce vyžaduje hlasovou autorizaci ze strany banky. V takovém případě požádá zaměstnec centra obsluhy akceptanta Vašeho zákazníka, aby uvedl osobní informace, které umožní jeho identifikaci (jméno vyražené na kartě, místo bydliště, datum narození, číslo dokumentu totožnosti nebo pasu nebo název banky, která kartu vydala). V tomto případě existují tři možné odpovědi:

  • Povolte transakci. Zaměstnanec Centra obsluhy akceptanta poskytne obchodníkovi autorizační kód, který je nutné ručně zadat na prodejním terminálu.
  • Odmítněte transakci (banka zákazníka transakci neschválí).
  • Odeberte kartu.

  Údaje o společnosti je možné měnit písemným pokynem zákazníka, ke kterému jsou přiloženy příslušné registrační dokumenty (jako je daňové registrační číslo, identifikační číslo podniku, zápis do obchodního rejstříku).

  V případě jakékoliv změny osobních údajů (název společnosti nebo jména zástupců společnosti), mohou být změny provedeny na základě fotokopie dokladu totožnosti nebo relevantních dokumentů.
  Korespondenční adresa se může měnit na základě písemného pokynu zákazníka, aniž by bylo nutné přikládat jakékoliv dokumenty.

  Číslo bankovního účtu je možné měnit jen na základě písemného pokynu zákazníka. V dokumentu je uveden podpis, který odpovídá podpisu na smlouvě, kterou klient uzavřel se společnostní MMB Platební služby. Tento dokument musí být zaslán v originále.

  Informace o příslušných mezibankovních poplatcích a systémových platbách a také platných předpisech platebních organizací je možné najít na webových stránkách VISA i MASTERCARD.

  Obchodník a další osoby, které zpracovávají karetní transakce, by měli postupovat podle Podmínek pro akceptaci platebních nástrojů. Tyto podmínky jsou přiloženy ke Smlouvě o akceptaci plateb pomocí karty.

  Použití karty jinou osobou než je její držitel není povoleno. Kartu smí používat jen osoba, jejíž jméno je uvedeno na kartě. Proto nesmí obchodník (prodejce) akceptovat jakoukoliv platbu pomocí karty, jejímž držitelem není osoba, která platbu provádí a to i v případě, že se jedná o manžela/manželku držitele. Toto pravidlo vyplývá ze Zákona o platebních elektronických prostředcích a dohodách o platebních kartách uzavřených mezi bankou a držitelem karty.

  Ztracená a nalezená karta by měla být vrácena bance, která ji vydala nebo organizaci, jejíž logo je na kartě. Karta je majetkem vydávající banky, nikoliv osoby, jejíž jméno je na kartě uvedeno

  Z důvodu bezpečnosti držitele karty se karta po třech neúspěšných pokusech o zadání osobního identifikačního kódu zablokuje, nebo ji v případě transakcí ATM přístroj zadrží. V takovém případě má prodejní místo právo kartu zadržet. Pokud došlo k zablokování nebo zadržení karty, držitel karty by se měl obrátit na banku, která kartu vydala (v závislosti na bance dostane držitel nový osobní identifikační kód nebo novou platební kartu). – this paragraph without „(v závislosti na bance dostane držitel nový osobní identifikační kód nebo novou platební kartu)“.

  Předplacená karta nevyžaduje účet v bance, která kartu vydala (karta má svůj zvláštní účet). Některé předplacené karty nejsou vydány konkrétní osobě, což znamená, že mohou být použity kýmkoliv, kdo se na podpisovém proužku karty podepíše jako její uživatel. Aby bylo možné provést transakci, na účet karty je nejprve nutné převést určitou částku. Takovou kartu je možné dát třetí osobě jako dárek. Po vyčerpání částky, která je na účtu karty k dispozici, je možné na účet převést další peníze.

  Podpis na kartě vyžadují předpisy, na kterých se dohodla banka s držitelem. Nepodepsaná karta je neplatná a prodejce ji nesmí akceptovat. Nepodepsání karty je nebezpečné pro jejího držitele, protože tím vzniká nebezpečí, že kartu podepíše a použije neoprávněná osoba ještě před jejím zrušením. Pokud prodejce dostane nepodepsanou kartu, měl by požádat kupujícího, aby kartu podepsal, předložil doklad totožnosti a pak ověřit podpis porovnání s podrobnostmi na kartě a na dokladu totožnosti, který mu byl předložen. Pokud držitel karty odmítne podepsat kartu, prodejce nesmí platbu akceptovat.

  Forma akceptace platební transakce závisí na mnoha faktorech, takže to, zda je držitel karty požádán, aby se podepsal nebo zadal PIN, závisí mimo jiné na typu karty, pravidlech organizace, která platební kartu vydala, rozhodnutí banky, která kartu vydala a typu a programovém vybavení terminálu na místě prodeje, ve kterém transakce probíhá. V současné době stále stoupá počet karet s mikroprocesorem, které zpravidla vyžadují zadání PIN k potvrzení transakce.

  Pokud máte jakékoliv pochybnosti, obraťte se na Centrum obsluhy akceptanta.

  POS ID/TID je číslo terminalu. Je viditelné na každém dokumentu vytištěném tímto prodejním terminálem v levém horním rohu účtenky pod vašimi kontaktními údaji nebo na samolepce na prodejním terminálu. TOTO ČÍSLO LASKAVĚ UVÁDĚJTE VŽDY, KDYŽ SE OBRACÍTE NA CENTRUM OBSLUHY AKCEPTANTA OHLEDNĚ PRODEJNÍHO TERMINÁLU. Usnadní to a urychlí řešení problému.